SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Thực hiện Công văn số 2862/UBND-KGVX ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HDND và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HDND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân thành phố giao chủ trì triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Chương trình NSCL), nội dung hỗ trợ như sau:

1. Đối tượng:

Tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ Chương trình 1322 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản (ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ISO 50001, ISO/IEC 17025, BRC, GMP, HACCP, 5S, Kaizen,…), đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố;

- Hỗ trợ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp;

- Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

3. Hình thức hỗ trợ:

Đối tượng đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng ngân sách nhà nước (thanh toán theo hợp đồng). Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ

chức và cá nhân trên địa bàn thành phố để biết và đăng ký tham gia Chương trình NSCL.

Thông tin về Chương trình NSCL vui lòng liên hệ:

Email: nhho@cantho.gov.vn

Điện thoại: 0292 3813164 – 0974307447 (gặp anh Hồ).

Nguyễn Hoàng Hồ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ