SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hoàn thiện nhiều chính sách khoa học và công nghệ quan trọng
Ngày 5/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ quý I, đề cập nhiều vấn đề khoa học và công nghệ quan trọng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025.

Trong ba tháng đầu năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Bộ cũng hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bốn văn bản, đề án, gồm: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Đề án Thu hút và phát huy hiệu quả các nhà khoa học, công nghệ và chuyên gia giỏi người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiện đại và hội nhập.

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ quý I.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ.

Triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030 theo định hướng phát triển các hướng nghiên cứu cơ bản, công nghệ ưu tiên, các sản phẩm chủ lực của đất nước hoặc phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ.

Theo đó, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Nghị định quy định về khu công nghệ cao; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố Hà Nội.

https://nhandan.vn/ (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ