SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong hình hình mới

[23/01/2024 08:54]

Thực hiện Công văn số 4755/UBND-KGVX ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong hình hình mới.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong hình hình mới và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị, địa phương.

2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”. Trong đó, đề nghị đặc biệt quan tâm các vấn đề sau:

a) Chủ động nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển công nghệ sinh học, hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu công nghệ sinh học hiện đại trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị, địa phương.

b) Đề xuất các hoạt động hợp tác quốc tế, chuyển giao, trao đổi thông tin trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

c) Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, cấp quốc gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét đưa vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm của thành phố hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm tổ chức thực hiện.

Chi tiết xem văn bản đính kèm.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ