SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013

[28/03/2012 11:45]

Để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ năm 2013 và những năm tiếp theo

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:         /TB-SKHCN

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013

Để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ năm 2013 và những năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị và nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) 2013. Cụ thể như sau:

I. Định hướng nhiệm vụ KHCN năm 2013:

Tập trung nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phục vụ hữu hiệu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2011-2015 (Nghị quyết Đại hội Đảng XI), hỗ trợ về mặt khoa học công nghệ cho 10 chương trình, 4 đề án của thành phố và phát triển tiềm lực nội tại khoa học công nghệ. Cụ thể :

1. Chú trọng ứng dụng các công nghệ cao; trong đó, ưu tiên công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ cơ khí, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới.

2. Nghiên cứu các vấn đề về quản lý nhà nước, phát triển hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội - môi trường bền vững  trong bối cảnh chuyển dịch, hội nhập kinh tế và chuẩn bị tiến vào nền kinh tế tri thức.

II. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KHCN năm 2013:

1. Là các nhu cầu cấp thiết về KHCN có yêu cầu đặt hàng từ cơ quan có thẩm quyền và các sở ngành để áp dụng trong thực tiễn nhằm phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.

2. Là các vấn đề mới về KHCN và thuộc khả năng giải quyết của thành phố.

3. Có phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu khả thi và có cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả nghiên cứu.

III. Biểu mẫu và thời gian gửi để xuất nhiệm vụ KHCN năm 2013:

1. Biểu mẫu:

    Đề nghị đề xuất nhiệm vụ KHCN theo các mẫu phiếu sau:

-  Phiếu đề xuất nhu cầu (chưa xác định được đề tài hay dự án) theo Biểu A1-1-PĐXNC;

-  Phiếu đề xuất đề tài theo Biểu A1-2-PĐXĐT;

-  Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo Biểu A1-3-PĐXDASXTN;

-  Phiếu đề xuất dự án khoa học và công nghệ theo Biểu A1-4-PĐXDAKHCN;

-  Danh mục tổng hợp các vấn đề KH&CN cấp thành phố đề xuất theo Biểu A1-5-THĐX.

2. Thời gian:

Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2013 đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trước ngày 30/04/2012.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, số 02 Lý Thường Kiệt, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Điện thoại: 0710.3821.913; Fax: 0710.3821.471.

 

Nơi nhận:

- Ban biên tập website Sở KHCN;

- Lưu văn thư, QLKH.

GIÁM ĐỐC

 

Trần Ngọc Nguyên

File đính kèm
2308_Thong bao 249 de xuat nhiem vu khoa hoc cong nghe.pdf 2308_Bieu A1-1-PĐXNC.doc 2308_Bieu A1-2-PĐXĐT.doc 2308_Bieu A1-3-PĐXDASXTN.doc 2308_Bieu A1-4-PĐXDAKHCN.doc 2308_Bieu A1-5-THĐX.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài