SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014.

[22/02/2013 09:00]

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014.

 

    UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  197/SKHCN-QLKH                                        Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2013

  V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học

    và công nghệ năm 2014       

 

Kính gửi:

 

 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

 

- Các cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học.

 Để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ năm 2014 và những năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị và nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) 2014.

1.     Định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2014:

Tập trung nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm phục vụ hữu hiệu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2011-2015. Cụ thể:

- Chú trọng ứng dụng các công nghệ cao; trong đó, ưu tiên công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ cơ khí, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới.

- Nghiên cứu ứng dụng các vấn đề quản lý nhà nước, phát triển hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội – môi trường bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuẩn bị tiến vào nền kinh tế tri thức.

2.     Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2014:

- Là các nhu cầu cấp thiết về KH&CN có yêu cầu đặt hàng từ cơ quan có thẩm quyền và các sở ngành để áp dụng trong thực tiễn nhằm phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.

- Là các vấn đề mới về KH&CN và thuộc khả năng giải quyết của thành phố.

- Có cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả nghiên cứu.

3.     Biểu mẫu và thời gian gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014:

- Biểu mẫu: đề nghị đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các mẫu phiếu sau:

+ Phiếu đề xuất nhu cầu (chưa xác định được đề tài hay dự án) theo

Biểu A1-1-PĐXNC;

+ Phiếu đề xuất đề tài theo Biểu A1-2-PĐXĐT  ;

+ Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo Biểu A1-3-PĐXDASXTN;

+ Phiếu đề xuất dự án khoa học và công nghệ theo Biểu A1-4-PĐXDAKHCN;

+ Danh mục tổng hợp các vấn đề KH&CN cấp thành phố đề xuất theo

Biểu A1-5-THĐX.

- Thời gian: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014 đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trước ngày 31/03/2013.

- Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, số 02 Lý Thường Kiệt, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Điện thoại: 0710.3821.913; Fax: 0710.3821.471./.

Nơi nhận:

- Như  trên;

- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Trần Ngọc Nguyên

File đính kèm
3579_Bieu A1-1-P_XNC.doc 3579_Bieu A1-2-P_X_T.doc 3579_Bieu A1-3-P_XDASXTN.doc 3579_Bieu A1-4-P_XDAKHCN.doc 3579_Bieu A1-5-TH_X.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài