SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đề xuất đề tài/dự án KH&CN cấp thành phố năm 2012

[15/02/2011 07:48]

Công văn thông báo đề xuất Đề tài/ Dự án năm 2012

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /SKHCN-QLKH

Cần Thơ, ngày tháng 01 năm 2011

V/v Đề xuất đề tài/dự án KH&CN cấp thành phố năm 2012

 

Kính gởi: ….…………………….………………………………………...

Để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ năm 2012 và những năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị và nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) 2012.

Để việc đề xuất các đề tài/dự án bắt đầu triển khai trong năm 2012 phù hợp nhiệm vụ chung, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức và cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ KH&CN thành phố Cần Thơ năm 2012 và nhiệm vụ KH&CN ngành thực hiện trong giai đoạn 2010-2020. Đề nghị đề xuất theo theo các mẫu phiếu sau:

-  Phiếu đề xuất nhu cầu (chưa xác định được đề tài hay dự án) theo Biểu A1-1-PĐXNC;

-  Phiếu đề xuất đề tài theo Biểu A1-2-PĐXĐT;

-  Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo Biểu A1-3-PĐXDASXTN;

-  Phiếu đề xuất dự án khoa học và công nghệ theo Biểu A1-4-PĐXDAKHCN;

-  Danh mục tổng hợp các vấn đề KH&CN cấp thành phố đề xuất theo Biểu A1-5-THĐX.

Tham khảo nhiệm vụ KH&CN thành phố Cần Thơ năm 2012 và các biểu mẫu tại mục thông báo Website: http://www.sokhcn.cantho.gov.vn.

Thời gian: đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trước ngày 31/03/2011.

 

Lưu ý:

- Đề nghị đơn vị chủ quản thông báo cho các đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc thực hiện.

- Các đề tài/dự án của các tổ chức đề xuất phải thông qua hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (nếu đơn vị có Hội đồng KH&CN) hoặc lãnh đạo của đơn vị trước khi gởi cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

- Ngoài việc gửi hồ sơ theo đường bưu điện, đề nghị gửi file phiếu đề xuất và bảng tổng hợp đến Email: sokhcn@cantho.gov.vn).

* Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, số 02 Lý Thường Kiệt, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Điện thoại: 0710.3821.913; Fax: 0710.3821.471.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư, QLKH

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN Ý NGUYỆN

Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ
File đính kèm
719_372_Bieu A1-1-P_XNC.doc 719_372_Bieu A1-2-P_X_T.doc 719_372_Bieu A1-3-P_XDASXTN.doc 719_372_Bieu A1-4-P_XDAKHCN.doc 719_372_Bieu A1-5-TH_X.doc 719_Nhiem vu KH&CN TPCT 2012.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài