SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

TCVN ISO 19011:2018 về đánh giá hệ thống quản lý: Tăng cường tính minh bạch trong doanh nghiệp

[15/04/2024 16:37]

Theo TCVN ISO 19011:2018 về Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý, đánh giá là quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu được bằng chứng khách quan và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan nhằm xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá.

Hoạt động đánh giá có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Hiện nay, hoạt động đánh giá có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Mỗi lĩnh vực khác nhau đều có những cách thức và tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. Trong đó, việc đánh giá hệ thống quản lý là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo cho các hệ thống quản lý được xây dựng, duy trì hiệu quả, cải tiến, đổi mới liên tục, định hướng cho các tổ chức, doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững.

Theo TCVN ISO 19011:2018 về Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý, đánh giá là quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu được bằng chứng khách quan và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan nhằm xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá.

Tiêu chuẩn này nhằm áp dụng cho phạm vi rộng người sử dụng, bao gồm chuyên gia đánh giá, tổ chức áp dụng hệ thống quản lý và tổ chức cần thực hiện đánh giá hệ thống quản lý vì lý do hợp đồng hoặc pháp lý.

Một cuộc đánh giá có thể diễn ra theo 3 loại hình: Đánh giá bên thứ nhất – là đánh giá nội bộ; tự đánh giá do doanh nghiệp, tổ chức tự thực hiện; Đánh giá bên thứ hai – là đánh giá nhà cung cấp bên ngoài hoặc đánh giá các bên quan tâm bên ngoài khác; Đánh giá bên thứ ba – là đánh giá chứng nhận và/hoặc công nhận, đánh giá theo luật định, chế định và tương tự.

Hướng đến mục tiêu cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý của doanh nghiệp đang trở thành công cụ, phương pháp ngày càng quan trọng.

Có thể kể đến một số lợi ích của hoạt động đánh giá như đánh giá hiệu quả công việc giúp đo lường hiệu quả của các hoạt động và quyết định trong doanh nghiệp; cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, giải quyết những vấn đề và sự không phù hợp còn tồn đọng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; tăng cường sự minh bạch trong doanh nghiệp, cho phép các nhà quản lý và nhân viên biết được mục tiêu và tiêu chuẩn của doanh nghiệp, tạo ra môi trường làm việc minh bạch và công bằng...

https://vietq.vn/ (tnxmai)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài