SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

 

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 05/2018/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

09/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong- tu-05-2018-TT-BTTTT-Quy-chuan-quoc-gia-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-W-CDMA-FDD-381364.aspx

2

Thông tư 06/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị trạm gốc thông ti di động W-CDMA FDD

09/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong- tu-06-2018-TT-BTTTT-quy- chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet- bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-381365.aspx

3

Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm azo trong sản phẩm dệt may

26/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-07-2018-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-21-2017-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-380548.aspx

4

Thông tư 03/2018/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

20/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-tin/Thong-tu-03-2018-TT-thong- BTTTT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-san-xuat-chuong-trinh-truyen-hinh-344079.aspx

5

Quyết định 2549/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hướng dẫn chẩn đoán và quy chuẩn kỹ thuâṭ điều trị ung thư đại - trực tràng

19/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2549-QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-ung-thu-dai-truc-trang-380054.aspx

6

Quyết định 2482/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Hướng dẫn quy trình, quy chuẩn  kỹ thuật Thận nhân tạo

13/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2482-QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-Than-nhan-tao-379559.aspx

7

Thông tư 02/2018/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

13/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Cong-nghe-thong- tin/Thong-tu-02-2018-TT- BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat- thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di- dong-E-UTRA-380429.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 04/2018/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất  an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

08/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-04-2018-TT-BTTTT-san-pham-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-quan-ly-Bo-Thong-tin-381355.aspx

2

Thông tư 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế

Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

04/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2018-TT-BYT-quy-dinh-ve- chat-luong-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-382062.aspx

3

Thông tư 09/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục hóa chất, chế phẩm   diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

27/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-09-2018-TT-BYT-danh-muc-hoa-chat-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-trong-gia-dung-296871.aspx

4

Quyết định 253/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược

Danh mục 01 thuốc sản xuất  trong nước được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 161 bổ sung

24/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-253-QD-QLD-2018-danh-muc-01-thuoc-san-xuat-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-381096.aspx

5

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ

Hiệp định đầu tư ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

24/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-30-NQ- CP-2018-ky-Hiep-dinh-Dau-tu-ASEAN-Hong-Kong-Trung-Quoc-380488.aspx

6

Thông tư 06/2018/TT-BCT của Bộ Công thương

Hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại

20/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-06-2018-TT-BCT-huong-dan-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-380382.aspx

7

Quyết định 243/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 02 vắc xin được cấp  số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

13/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-243-QD-QLD-2018-danh-muc-02-vac-xin-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-380728.aspx

8

Quyết định 244/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tạ Việt Nam - Đợt 35 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

13/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-244-QD-QLD-2018-danh-muc-23-sinh-pham-duoc-cap-so- dang-ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-380729.aspx

9

Thông tư 06/2018/TT-BYT của Bộ Y tế

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu,  nhập khẩu Việt Nam

06/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-06-2018-TT-BYT-Danh-muc-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-dung-cho-nguoi-xuat-khau-381620.aspx

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ