SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 4442/QĐ-BYT cua Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục quy chuẩn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

13/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4442-QD-BYT-2018-dich-vu-ky-thuat-kham-benh-chi-phi-thuc-hien-theo-15-2018-TT-BYT-387637.aspx

2

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT cua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định quy chuẩn kỹ thuât kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

10/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-07-2018-TT-BNNPTNT-quy-dinh-ve-kiem-tra-tap-chat-trong-tom-va-san-pham-tom-387941.aspx

3

Quyết định 1993/QĐ-TCHQ cua Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuâṭ sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

06/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-1993-QD-TCHQ-2018-tieu-chuan-su-dung-thiet-bi-chuyen-dung-he-thong-hai-quan-387782.aspx

4

Quyết định 3874/QĐ-BYT cua Bộ trưởng Bộ Y tế

Hướng dẫn chẩn đoán, quy chuẩn kỹ thuâṭ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

26/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3874-QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-chan-doan-dieu-tri-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh-386237.aspx

5

Thông tư 39/2018/TT-BGTVT cua Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/ BGTVT

21/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2018-TT-BGTVT-Quy-chuan-quoc-gia-ve-phan-cap-va-dong-phuong-tien-thuy-noi-dia-386700.aspx

6

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND cua Ủy ban nhân dân tinh Bắc Giang

Sửa đổi quy định quản lý vế tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

20/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-15-2018-QD-UBND-sua-doi-tieu-chuan-nhan-hang-hoa-kem-332-2012-QD-UBND-Bac-Giang-385885.aspx

7

Quyết định 3448/QĐ-BYT cua Bộ Y tế

Hướng dẫn quy trình, quy chuẩn kỹ thuật phẫu thuật vi phẫu

07/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3448-QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-Phau-thuat-Vi-phau-383740.aspx

8

Quyết định 1385/QĐ-BKHCN cua Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố 08 tiêu chuẩn quốc gia

22/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1385-QD-BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-ve-Chat-luong-nuoc-383824.aspx

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN cua Bô ̣ Xây dưng̣

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

20/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/TC VN/Xay-dung/QCVN-17-2018-BXD-Xay-dung-va-lap-dat-phuong-tien-quang-cao-ngoai-troi-917193.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 458/QĐ-QLD cua Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu -số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 162

18/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-458-QD-QLD-2018-danh-muc-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-388173.aspx

2

Quyết định 442/QĐ-QLD cua Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 162

05/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-442-QD-QLD-2018-danh-muc-711-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-162-386600.aspx

3

Thông tư 15/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

29/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-15-2018-TT-BCT-phan-luong-trong-quy-trinh-cap-Giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-uu-dai-387415.aspx

4

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ cua Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

28/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-1921-QD-TCHQ-2018-quy-trinh-phan-loai-ap-dung-muc-thue-hang-hoa-xuat-nhap-khau-386521.aspx

5

Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT cua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

21/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-06-2018-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-48-2012-TT-BNNPTNT-san-pham-trong-trot-387628.aspx

6

Quyết định 377/QĐ-QLD cua Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam-số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung)

19/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-377-QD-QLD-2018-danh-muc-02-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-dot-99-385327.aspx

7

Quyết định 376/QĐ-QLD cua Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 10 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung)

19/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-376-QD-QLD-2018-danh-muc-10-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-Dot-99-385326.aspx

8

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ cua Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan

15/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-1810-QD-TCHQ-2018-Quy-trinh-kiem-tra-tri-gia-hai-quan-hang-hoa-xuat-nhap-khau-386111.aspx

9

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN cua Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

15/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-08-2018-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-15-2015-TT-BKHCN-chat-luong-kinh-doanh-xang-dau-387202.aspx

10

Thông tư 13/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

15/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-13-2018-TT-BCT-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ