SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 1872/QĐ- BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

14/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1872-QD-BTTTT-2018-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ap-dung-phan-mem-nguon-mo-400385.aspx

2

Quyết định 6769/QĐ- BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tài liệu hướng dẫn quy trình, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh

08/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-6769-QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-chuyen-nganh-Vi-sinh-399840.aspx

3

Thông tư 53/2018/TT- BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

28/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-53-2018-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tren-tau-398533.aspx

4

Thông tư 15/2018/TT- BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

25/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-15-2018-TT-BTNMT-dinh-muc-ky-thuat-phan-tich-XRF-xac-dinh-mau-dat-398898.aspx

5

Quyết định 3204/QĐ-3204/QĐ-

BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về điều tra, đánh giá địa chất môi trường và thăm dò khoáng sản

23/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-3204-QD-BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-ve-danh-gia-dia-chat-moi-truong-398215.aspx

6

Quyết định 1705/QĐ- BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ  liệu  quốc  gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0)

23/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1705-QD-BTTTT-2018-du-lieu-goi-tin-phuc-vu-ket-noi-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-399007.aspx

7

Thông tư 13/2018/TT- BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy  định  về quy chuẩn kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

18/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2018-TT-BTNMT-ban-do-nhiet-do-be-mat-nuoc-bien-ban-do-ham-luong-diep-luc-398179.aspx

8

Thông tư 14/2018/TT- BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định quy chuẩn kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

18/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2018-TT-BTNMT-quy-trinh-cong-tac-thong-tin-du-lieu-khi-tuong-thuy-van-398534.aspx

9

Quyết định 3087/QĐ- BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thịt lợn

16/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-3087-QD-BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-ve-thit-lon-398213.aspx

10

Thông tư 15/2018/TT- BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình

12/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-15-2018-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-ve-an-toan-lao-dong-doi-voi-Thang-may-gia-dinh-320841.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 15/2018/TT- BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sửa  đổi  Thông  tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành  công nghệ  thông  tin  và truyền thông

15/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-15-2018-TT-BTTTT-chung-nhan-hop-quy-cong-bo-hop-quy-san-pham-nganh-cong-nghe-400214.aspx

2

Nghị quyết 72/2018/QH14 của Quốc hội

Phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

12/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-72-2018-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-dien-va-Tien-bo-xuyen-Thai-Binh-Duong-400589.aspx

3

Thông tư 41/2018/TT- BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

06/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-41-2018-TT-BCT-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-chuyen-khau-399079.aspx

4

Quyết định 752/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 04 thuốc sản  xuất  gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 162 bổ sung 2

01/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-752-QD-QLD-2018-thuoc-san-xuat-gia-cong-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-399008.aspx

5

Thông tư 39/2018/TT- BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

30/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-39-2018-TT-BCT-quy-dinh-kiem-tra-xac-minh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-398905.aspx

6

Thông tư 38/2018/TT- BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định về thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

30/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-38-2018-TT-BCT-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-theo-che-do-uu-dai-thue-quan-pho-cap-399014.aspx

7

Thông tư 40/2018/TT- BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

30/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-40-2018-TT-BCT-xay-dung-va-noi-dung-tai-lieu-quan-ly-an-toan-trong-hoat-dong-dau-khi-385466.aspx

8

Quyết định 748/8/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý dược

Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm)  được  cấp  số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung)

29/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-748-8-QD-QLD-2018-thuoc- nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-399099.aspx

9

Thông tư 11/2018/TT- BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

15/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-11-2018-TT-BTTTT-san-pham-cong-nghe-da-qua-su-dung-cam-nhap-khau-kem-ma-HS-397133.aspx

10

Thông tư 13/2018/TT- BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về danh mục sản  phẩm  an  toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu  sản phẩm an toàn thông tin mạng

15/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-13-2018-TT-BTTTT-danh-muc-san-pham-an-toan-thong-tin- mang-nhap-khau-theo-giay-phep-327127.aspx

11

Quyết định 727/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hếtngày 01/7/2019 - Đợt 163 bổ sung

12/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-727-QD-QLD-2018-danh-muc- thuoc-trong-nuoc-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-Dot-163-397009.aspx

12

Thông tư 13/2018/TT- BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi Thông tư 03/2018/TT- BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

08/10/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-13-2018-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-03-2018-TT-BNNPTNT-397114.aspx

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ