SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 16/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

12/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-16-2019-TT-BYT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-vitamin-A-bo-sung-vao-dau-thuc-vat-418919.aspx

2

Thông tư 24/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động – QCVN 104:2019/BGTVT

05/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-24-2019-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-thiet-bi-phong-ve-duong-ngang-418453.aspx

3

Quyết định 2520/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy trình, quy chuẩn kỹ thuật hướng dẫn chuyên ngành “Phục hồi chức năng (đợt 3)”

18/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2520-QD-BYT-2019-ve-tai-lieu-quy-trinh-ky-thuat-chuyen-nganh-Phuc-hoi-chuc-nang-dot-3-417981.aspx

4

Quyết định 2470/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy chuẩn kỹ thuật hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em

03/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2470-QD-BYT-2019-huong-dan-Kham-sang-loc-truoc-tiem-chung-doi-voi-tre-em-416532.aspx

5

Thông tư 10/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

10/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-10-2019-TT-BYT-Quy-chuan-gioi-han-tiep-xuc-cho-phep-50-yeu-to-hoa-hoc-tai-noi-lam-viec-414905.aspx

6

Quyết định 1110/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2020

07/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1110-QD-BGTVT-2019-ve-cap-nhat-xay-dung-moi-tieu-chuan-cua-Bo-Giao-thong-van-tai-416374.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý

09/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2019-TT-BTTTT-quy-dinh-Danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-418373.aspx

2

Thông tư 25/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

05/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-25-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-lap-rap-o-to-418409.aspx

3

Quyết định 387/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm - Đợt164 (bổ sung 2)

01/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-387-QD-QLD-2019-ve-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-418296.aspx

4

Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

27/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-23-2019-QD-TTg-Danh-muc-hang-hoa-nhap-khau-phai-lam-thu-tuc-hai-quan-cua-khau-nhap-417719.aspx

5

Thông tư 08/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020

26/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-08-2019-TT-BCT-nhap-khau-gao-va-la-thuoc-la-kho-Campuchia-theo-han-ngach-thue-quan-417739.aspx

6

Quyết định 1711/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc

18/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1711-QD-BCT-2019-ve-thue-chong-ban-pha-gia-doi-voi-thep-co-xuat-xu-tu-Trung-Hoa-416813.aspx

7

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 42/2019/QH14 của Quốc hội

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi2019

14/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx

8

Quyết định 734/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

14/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-734-QD-TTg-2019-chi-dinh-co-quan-thuc-hien-Hiep-dinh-Doi-tac-Thai-Binh-Duong-417154.aspx

9

Quyết định 789/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

06/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-789-QD-BLDTBXH-2019-Danh-muc-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-san-pham-hang-hoa-416437.aspx

 

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ