SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 30/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới

28/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-30-2019-TT-BGTVT-Quy-chuan-quoc-gia-ve-don-vi-Dang-kiem-xe-co-gioi-423108.aspx

2

Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón

27/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-09-2019-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-luong-phan-bon-424062.aspx

3

Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

09/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-08-2019-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-san-pham-xu-ly-moi-truong-nuoi-trong-thuy-san-424008.aspx

4

Thông tư 27/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

07/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-102-2018-BGTVT-An-toan-ky-thuat-noi-hoi-tren-phuong-tien-khai-thac-bien-918114.aspx

5

Thông tư 27/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT về Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

07/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-67-2018-BGTVT-Thiet-bi-chiu-ap-luc-tren-phuong-tien-giao-thong-van-tai-918112.aspx

6

Thông tư 26/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 91:2019/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện

01/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-91-2019-BGTVT-Ac-quy-su-dung-cho-xe-mo-to-dien-xe-gan-may-dien-918094.aspx

7

Thông tư 26/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2019/BGTVT về Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

01/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-53-2019-BGTVT-Yeu-cau-an-toan-chong-chay-cua-vat-lieu-ket-cau-xe-co-gioi-918092.aspx

8

Thông tư 26/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT về Kết cấu an toàn chống chảy của xe cơ giới

01/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-52-2019-BGTVT-ket-cau-an-toan-chong-chay-cua-xe-co-gioi-918091.aspx

9

Thông tư 26/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 47:2019/BGTVT về Ắc quy chì - Axít, Lithium - Ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy

01/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-47-2019-BGTVT-Ac-quy-chi-axit-Lithium-ion-dung-cho-xe-mo-to-xe-gan-may-918090.aspx

10

Thông tư 26/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN

01/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-33-2019-BGTVT-Guong-dung-cho-xe-o-to-918089.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 2700/QĐ-BCT của Bộ Công thương

Rà soát cuối kỳ biện pháp tự  vệ  đối  với  sản  phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

03/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2700-QD-BCT-2019-ra-soat-bien-phap-tu-ve-doi-voi-san-pham-phan-bon-DAP-MAP-nhap-khau-423821.aspx

2

Quyết định 2703/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản  phẩm  thép  cán  nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm  có  xuất  xứ  từ  Trung Hoa

03/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2703-QD-BCT-2019-chong-ban-pha-gia-doi-voi-thep-can-nguoi-xuat-xu-tu-Trung-Hoa-424640.aspx

3

Thông tư 25/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

Quy  định  về  truy  xuất nguồn  gốc sản phẩm  thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

30/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-25-2019-TT-BYT-quy-dinh-ve-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-thuc-pham-thuoc-quan-ly-Bo-Y-te-423280.aspx

4

Quyết định 2211/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế  hoạch  xây  dựng  hệ thống  quy  chuẩn  kỹ  thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế

30/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2211-QD-BTNMT-2019-xay-dung-he-thong-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong-423198.aspx

5

Thông tư 24/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

30/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-24-2019-TT-BYT-quy-dinh-ve-quan-ly-va-su-dung-phu-gia-thuc-pham-360857.aspx

6

Quyết định 3657/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập  trung  phát  triển  giai đoạn 2020-2030

20/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3657-QD-BYT-2019-Danh-muc-100-duoc-lieu-co-gia-tri-y-te-kinh-te-422257.aspx

 

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ