SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hướng dẫn đăng ký sáng chế
Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

1. Khái niệm

- Sáng chế/giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.
- Thuộc tính cơ bản của sáng chế/ giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

2. Các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế

- Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới;

- Có trình độ sáng tạo;

- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có tính mới;
- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

3. Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

- Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học;

- Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;

- Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;

- Phương pháp luyện tập cho vật nuôi;

- Hệ thóng ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;

- Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;

 - Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;

 - Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng;

 - Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;

 - Giống thực vật, giống động vật;

 - Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh cho người và động vật;

 - Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật và động vật;

 - Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

4. Các tài liệu cần có của đơn

Tài liệu tối thiểu

 - 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, làm theo mẫu 01-SC Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

 - 02 Bản mô tả sáng chế (bản mô tả sáng chế bao gồm Phần mô tả sáng chế và Phạm vi bảo hộ sáng chế;

 - Chứng từ nộp phí, lệ phí.

5. Quy trình và thời hạn xem xét đơn

Đơn đăng ký sáng chế được xử lý tại Cục Sở hữu trí tuệ theo trình tự tổng quát sau:
a) Thẩm định hình thức:

Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn,từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

b) Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên,hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

c) Yêu cầu thẩm định nội dung:

Cục SHTT chỉ tiến hành thẩm định nội dung dơn đăng ký sáng chế khi có yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định.

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài,nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

Nếu trong thời hạn quy định nêu trên,không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

d) Thẩm định nội dung:

           Thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo cá điều kiện bảo hộ sáng chế (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu bảo hộ).

            Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là không quá 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn)

Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tổng đài: (04) 3858 3069, (04) 3858 3425, (04) 3858 3793, (04) 3858 5156

Fax: (04) 3858 8449, (04) 3858 4002

www.noip.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : Tel:  (08) 3920 8483 - 3920 8485     Fax: (08) 3920 8486

Bộ phận Nhận đơn :      (08) 3920 8483

Bộ phận Tư vấn hỗ trợ : (08) 3920 8485

E-mail :  vanphong2@.noip.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

26 Nguyễn Chí Thanh - Tp. Đà Nẵng

 Điện thoại : (0511)  3889955

 Fax :           (0511) 3889977

 6. Phí, lệ phí

Để đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:

STT

Các khoản phí,lệ phí

Lệ phí(đồng)

A

Lệ phí đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

 

1

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi phương án)

 

 

- Tài liệu đơn dạng giấy

180.000

 

- Tài liệu điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn)

150.000

 

- Nếu bản mô tả sáng chế có trên 5 trang, từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang

12.000

2

Lệ phí công bố đơn

120.000

 

 - Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

60.000

3

Lệ phí thẩm định nội dung (nếu yêu cầu)

300.000

 

 - Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung

120.000

 

 - Phí thẩm định nội dung

420.000

4

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ

120.000

 

 - Lệ phí đăng bạ cho 1 điểm độc lập cuả yêu cầu bảo hộ

120.000

 

 - Lệ phí đăng bạ từ điểm thứ hai nộp thêm

100.000

 

 - Lệ phí công bố bằng độc quyền sáng chế

120.000

 

- Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

60.000

B

Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế (bao gồm cả giải pháp hữu ích)

(cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu  bảo hộ)

 

 

 - Thời hạn năm thứ 1; năm thứ 2

300.000

 

 - Thời hạn năm thứ 3; năm thứ 4

480.000

 

 - Thời hạn năm thứ 5; năm thứ 6

780.000

 

 - Thời hạn năm thứ 7; năm thứ 8

1.200.000

 

 - Thời hạn năm thứ 9; năm thứ 10

1.800.000

 

 - Thời hạn năm thứ 11; năm thứ 13

2.520.000

 

 - Thời hạn năm thứ 14; năm thứ 16

3.300.000

 

 - Thời hạn năm thứ 17; năm thứ 20

4.200.000

7. Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.
Cục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu duy trì hiệu lực trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và lệ phí duy trì hiệu lực. Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế.Trường hợp yêu cầu duy trì hiệu lực có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối duy trì hiệu lực.
Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ