SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới công nghệ - năng suất chất lượng - sở hữu trí tuệ
Đối tượng được hỗ trợ: Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các tổ chức và cá nhân được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ).

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

A. HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã,doanh nghiệp nhỏ và vừanâng cao trình độ công nghệ, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập quốc tế; Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 phê duyệt Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 – 2020.

1. Đối tượng tham gia: Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa có địa chỉ hoạt động, địa chỉ lắp đặt công nghệ, thiết bị và quyết toán thuế tại Cần Thơ.

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, hoàn thiên/đổi mới công nghệ, thiết bị, nghiên cứu phát triển sản phẩm, nghiên cứu chế tạo thiết bị và công cụ sản xuất; Mua các bí quyết công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật,thuê chuyên gia tham gia các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực.

3. Điều kiện được hỗ trợ:

 • Doanh nghiệp phải hoạt động đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của nhà nước.
 • Không hỗ trợ đối với các đề tài, dự án đang thực hiện bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

4. Định mức hỗ trợ:

 • Hỗ trợ đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án và không quá 500 triệu đồng/dự án đổi mới công nghệ, thiết bị.
 • Hỗ trợ đến 30% giá trị hợp đồng mua bí quyết công nghệ, thuê chuyên gia và không quá 500 triệu đồng/hợp đồng.
 • Thời gian thực hiện mỗi dự án không quá 24 tháng.

5. Hồ sơ tham gia: Phiếu đề nghị (theo mẫu) 

6.Thời hạn tham gia: hằng năm, kết thúc năm 2020.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ – Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ. Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: 0292 3819 308 (gặp Hoàng Dũng). Email: phamhoangdung@cantho.gov.vn 

Đính kèm: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị , mẫu thuyết minh dự án 

B. HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nâng cao năng suất chất lượng, tăng lợi thế cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020”.

1.1. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trung tâm giống, hợp tác xã, cơ sở sản xuất,... trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

1.2. Nội dung, định mức hỗ trợ:

 • Hỗ trợ 50% (tối đa 70.000.000đ/đối tượng) chi phí đào tạo tư vấn và hỗ trợ 50% (tối đa 60.000.000đ/đối tượng) chi phí chứng nhận cho doanh nghiệp khi xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, HACCP, ISO 50001, ISO/IEC 17025, BRC,...
 • Hỗ trợ 50% (tối đa 30.000.000đ/đối tượng) chi phí chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.
 • Hỗ trợ 50% (tối đa 8.500.000đ/đối tượng) cho doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia.
 • Hỗ trợ đánh giá chất lượng sản phẩm.

1.3. Hồ sơ tham gia: Phiếu đăng ký (theo mẫu)

1.4.Thời hạn tham gia: hàng năm, kết thúc trước ngày 30/12/2020.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/. ĐT: 0292 3823566 (gặp Hoàng Hồ). Email: nhho@cantho.gov.vn

Đính kèm: Dự án Năng suất chất lượng (QĐ 1341, QĐ 1781)

C. HỖ TRỢ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức và cá nhân về sở hữu trí tuệ; nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước thông qua hoạt động tạo lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020.

I. Hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ:

1.1 Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

1.2. Định mức hỗ trợ:

Đối tượng

 

Số lượng

 

Mức hỗ trợ  (%)

 

Kinh phí hỗ trợ/

đối tượng (tối đa)

Nhãn hiệu

97

70%

5.000.000 đồng

Kiểu dáng công nghiệp

10

70%

4.000.000 đồng

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

10

100%

16.000.000 đồng

Nhãn hiệu tập thể/ Nhãn hiệu chứng nhận

08

100%

14.000.000 đồng

Quyền tác giả/Quyền liên quan

10

70%

3.000.000 đồng

Giống cây trồng

05

100%

30.000.000 đồng

Nhãn hiệu đăng ký tại nước ngoài

10

70%

50.000.000 đồng

Trường hợp đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ trực tiếp các đối tượng sở hữu trí tuệ nêu trên (không thông qua các dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ) tại các cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ được xem xét hỗ trợ 100% chi phí nộp đơn theo quy định hiện hành có liên quan.

1.3. Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký (theo mẫu); Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (đối với doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở); Giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ xác nhận đang cư trú tại thành phố (đối với cá nhân); Bản sao Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Văn bằng bảo hộ trong khoảng thời gian 2016 – 2020; Bản sao Tờ khai đăng ký; Bản sao chứng từ đăng ký bảo hộ (Hợp đồng dịch vụ, Hoá đơn...)

II. Hỗ trợ đối với dự án khoa học và công nghệ

2.1. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2.2. Định mức hỗ trợ:

 • Hỗ trợ đến 100% kinh phí cho doanh nghiệp, tổ chức khi thực hiện các nội dung của Chương trình thông qua dự án khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án.
 • Hỗ trợ đến 70% kinh phí cho doanh nghiệp, tổ chức khi thực hiện các nội dung của Chương trình thông qua dự án khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá 350 triệu đồng/dự án.

2.3 Nội dung hỗ trợ:

 • Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
 • Bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ, sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm làng nghề, sản phẩm mang địa danh, sản phẩm từ các hội thi sáng tạo kỹ thuật.
 • Xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Khai thác, ứng dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo vào thực tiễn.

2.4. Hồ sơ đăng ký: Đơn đề nghị (theo mẫu); Thuyết minh dự án (theo mẫu);Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (đối với doanh nghiệp); Các hồ sơ khác có liên quan (sau khi được phê duyệt)

III. Thời hạn tham gia: hàng năm, kết thúc trước ngày 30/9/2020.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ - Phòng Quản lý Chuyên ngành. Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/. ĐT: 0292 3829 632 (gặp Thanh Điệp hoặc Hồng Ngọc). Email: thanhdiep@cantho.gov.vn

Đính kèm: Chương trình sở hữu trí tuệ

Phòng Quản lý Công nghệ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ