SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kế hoạch Về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua

[05/06/2019 14:53]

Căn cứ Kế hoạch 80/KH-SKHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch Công tác pháp chế, Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về nội dung của các Luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương; Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, bảo đảm pháp luật được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.

2. Yêu cầu

Nội dung của tài liệu phổ biến ngắn gọn, xúc tích đảm bảo nội dung cơ bản, những điểm mới, những điểm được sửa đổi, bổ sung giúp cho công chức, viên chức, người lao động nắm rõ được nội dung, ý nghĩa của các văn bản luật đồng thời nâng cao ý thức thực thi pháp luật.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

A. Phổ biến những nội dung cơ bản của 9 văn bản Luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV gồm:

1. Luật Phòng, chống tham nhũng

Luật Phòng, chống tham nhũng gồm có 10 chương, 96 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;

Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Luật Công an nhân dân

Luật Công an nhân dân gồm 07 chương, 46 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019; Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Luật Đặc xá

Luật Đặc xá gồm có 06 chương, 39 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;
Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

4. Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm có 08 chương, 41 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;

Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học gồm 03 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019;

Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định được sửa đổi, bổ sung tại 36 điều, bổ sung mới 01 điều, bãi bỏ, thay thế, một số cụm từ và chỉnh sữa một số điều về kỹ thuật trình bày.

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch bao gồm 31 điều, trong đó có 30 điều quy định về việc sửa đổi 37 luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Luật có hiệu luật thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Tài nguyên nước; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Đa dạng sinh học; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Đê điều; Luật Thủy lợi; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Đo lường; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn Kỹ thuật; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Xuất bản; Luật Báo chí; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Hải quan; Luật chứng khoán; Luật Điện ảnh; Luật Quảng cáo; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị.

7. Luật Chăn nuôi

Luật Chăn nuôi gồm 08 chương, 83 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;

Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi, quản lý nhà nước về chăn nuôi.

8. Luật Trồng trọt

Luật Trồng trọt gồm 07 chương, 85 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;
Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về hoạt động trồng trọt, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

9. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 05 chương, 28 điều, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về bí mật Nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

10. Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Quyết định gồm 04 chương, 16 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Những nội dung cần nghiên cứu: Những quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; nghĩa vụ của người phụ trách Tủ sách pháp luật.

B. Phổ biến những văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và
của địa phương

1. Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2. Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp;

3. Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4. Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Triển khai thực hiện Nghị định số137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

5. Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành chính phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” năm 2019;

6. Công văn số 887/UBND-NC ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác thi hành án hành chính;

7. Công văn số 1416/STP-PBGDPL ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Sở Tư Pháp về việc Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”;

8. Công văn số 1678/UBND-NC ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1;

C. Các kế hoạch thực hiện liên quan đến công tác Kiểm soát thủ tục hành chính
1. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

2. Kế hoạch số 73/KH-SKHCN ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

3. Kế hoạch số 74/KH-SKHCN ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Triển khai Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

4. Kế hoạch số 80/KH-SKHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Công tác Pháp chế; Theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019.

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

Văn phòng Sở gửi đề cương tóm lượt những nội dung cơ bản của 09 văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của địa phương đến lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục, Trung tâm qua hộp thư điện tử để phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu;

Tùy tình hình từng đơn vị có thể tổ chức triển khai bằng hình thức khác như họp, hội nghị thảo luận,…

Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành triển khai trong tháng 6/2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Báo cáo viên thuộc Sở biên soạn đề cương tài liệu cần tuyên truyền, phổ biến. Tổng hợp và báo cáo kết quả phổ biến theo quy định;

- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ phối hợp Văn phòng Sở đăng tải Kế hoạch triển khai kèm đề cương các văn bản luật lên Cổng thông tin điện tử của Sở;

- Các đơn vị gửi danh sách công chức, viên chức, người lao động ký tên nhận tài liệu triển khai các văn bản Luật gửi về Văn phòng Sở trước ngày 05/6/2019 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện
Kế hoạch này./

Tải tệp đính kèm.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ