SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

III. Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ hạt nhân
 
1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 2    Lượt tải: 2

2. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 27    Lượt tải: 2

3. Cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 10    Lượt tải: 0

4. Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 11    Lượt tải: 3

5. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 7    Lượt tải: 1

6. Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 6    Lượt tải: 0

7. Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 8    Lượt tải: 1

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ