SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình xây dựng và phát triển Khoa học, Công nghệ thành phố Cần Thơ

[26/11/2012 13:54]

Chương trình xây dựng và phát triển Khoa học, Công nghệ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho TP Cần Thơ đến năm 2020 là: Phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục -   đào tạo và khoa học -  công nghệ, trung tâm y tế  và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Cần thơ cũng đã xác định,  với quan điểm phát triển nhanh, GDP trong 15 năm (2006-2020) của thành phố  bình quân tăng 17,0%/năm; trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 6,1%/năm, công nghiệp và xây dựng tăng 20,0%/năm, dịch vụ tăng 16,8%/năm; cơ cấu kinh tế năm 2020 là 3,7%, 53,8% và 42,5%. Nền kinh tế của TP Cần Thơ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, bền vững, có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng  công nghip - thương mi dch v và nông nghip công ngh cao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, GDP tăng trưởng bình quân 16,0%/năm; trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 5,5%/năm, công nghiệp và xây dựng tăng 20,0%/năm, dịch vụ tăng 16,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ 18,9% khu vực 1, 35,2% khu vực 2 và 45,9% khu vực 3 năm 2005 sang 11,8% khu vực 1, 41,7% khu vực 2 và 46,4% khu vực 3 năm 2010; GDP/người tăng trưởng bình quân 12,2%/năm và nền kinh tế vượt mức nghèo từ 2006. Trong giai đoạn này, nền kinh tế TP Cần Thơ phát triển tương đối hài hòa 3 khu vực kinh tế và cũng là giai đoạn chuẩn bị nguồn lực cho những bước tăng trưởng nhanh hơn ở các giai đoạn sau, phát triển lên và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn của đô thị loại 1, xây dựng và mở rộng các khu công nghiệp, mở rộng thương mại - dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đào tạo nhân lực...

Để thực hiện khả thi các chỉ tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, Thành Ủy và UBND thành phố Cần Thơ đã đề xuất thực hiện 10 chương trình mục tiêu về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, thể dục thể thao, y tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các chương trình này được xem như những cấu thành quan trọng, có tính chất thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ thống kinh tế - xã hội.

Việc thực hiện đồng bộ 10 chương trình mục tiêu này sẽ hình thành các động lực quan trọng để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; trong đó, chương trình mục tiêu về xây dựng và phát triển khoa học, công nghệ được đề xuất như là cơ sở quan trọng hình thành nguồn lực nội sinh cho các chương trình sản xuất thuộc 3 khu vực kinh tế và các chương trình xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Bán Báo cáo Chương trình xây dựng và phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 được thực hiện, bao gồm các nội dung chính: 

- Đánh giá hiện trạng phát triển, xác định những yếu tố ảnh hưởng và các tác nhân có tính chất then chốt, nhằm khi tác động lên các yếu tố này, ngành khoa học, công nghệ sẽ phát triển đúng định hướng và hỗ trợ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Trên cơ sở đó, xác định định hướng và nhiệm vụ phát triển của chương trình trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

- Xác định các nội dung khoa học, công nghệ cần triển khai thực hiện trong giai doạn 2006-2010, bao gồm hệ thống các chương trình, đề án khoa học trọng điểm, các biện pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ

- Xây dựng các giải pháp tổ chức, thực hiện cho các chương trình. 

Xem chi tiết ở file đính kèm.
File đính kèm
3150_CTKHCN_1.doc 3150_CTKHCN_2.doc 3150_CTKHCN_3.doc 3150_CTKHCN_4.doc 3150_Phuluc1den6.doc 3150_Phuluc7den14.doc 3150_Phuluc15.doc 3150_Phuluc16.doc 3150_Phuluc17.doc 3150_Phuluc18.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ