SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KHCN
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.
  Ảnh minh họa

Theo Nghị định, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ gồm: Cơ quan thanh tra Nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Cụ thể, cơ quan thanh tra Nhà nước gồm: Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (Thanh tra Sở).

Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 

Về mối quan hệ phối hợp trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ, theo Nghị định, Thanh tra Bộ hướng dẫn về nghiệp vụ và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ của Tổng cục, Cục, Thanh tra Cục, Thanh tra Sở.

Tổng cục, Cục, Thanh tra Cục thực hiện sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ của Thanh tra Bộ; hỗ trợ Thanh tra Bộ hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ đối với Thanh tra Sở; phối hợp với Thanh tra Sở khi tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền được giao.

Thanh tra Sở thực hiện sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ của Thanh tra Bộ; cử cán bộ tham gia phối hợp thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ với Thanh tra Bộ, Tổng cục, Cục và Thanh tra Cục khi được đề nghị.

Nghị định nêu rõ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra khoa học và công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hoạt động thanh tra

Theo Nghị định, hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ gồm hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Trong đó, thanh tra chuyên ngành tập trung vào một số nội dung như: Việc thực hiện quy định về an toàn và kiểm soát bức xạ của cơ sở bức xạ; hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động đánh giá sự phù hợp; hoạt động công nhận  các tổ chức đánh giá sự phù hợp và các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sử dụng, phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động chuyển giao công nghệ; hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ…

Báo Điện tử Chính phủ (nthieu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ