SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sử dụng ảnh google earth để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đánh giá biến động rừng tại công ty lâm nghiệp La Ngà, tỉnh Đồng Nai

[24/04/2018 14:23]

Ở Việt Nam xây dựng bản đồ hiện trạng rừng theo Thông tư 34/TT-BNNPTNT đã được một số tác giả nghiên cứu với việc sử dụng ảnh vệ tinh như: Landsat 8, SPOT5, SPOT 6, Sentinel…

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học thuộc ĐH Lâm nghiệp và Chic cục Kiểm lâm Đồng Nai đã sử dụng ảnh vệ tinh Google earth và phương pháp có sự tham gia để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng phục vụ đánh giá biến động tài nguyên rừng giai đoạn 2010 – 2016 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả của nghiên cứu, đã xác định được 9 kiểu trạng thái rừng với sai số kết quả giải đoán tự động là 19%. Giai đoạn 2010 – 2016, diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Công ty biến động theo hướng tăng diện tích đất có rừng (12,6%) chủ yếu là đất trống được chuyển sang đất trồng rừng. Các tác giả đã đề xuất được mô hình áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế với 2 quy trình: thành lập bản đồ hiện trạng rừng từ việc sử dụng ảnh vệ tinh Google Earth và đánh giá biến động tài nguyên rừng ở phạm vi Công ty.

Kết quả của nghiên cứu góp phần cung cấp thêm cơ sở dữ liệu cho việc theo dõi, đánh giá và dự báo xu thế tài nguyên rừng phục vụ lập kế hoạch phát triển rừng bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 1/2018 (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài