SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Quyết định Ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0

[11/02/2019 15:11]

Ngày 03 tháng 12 năm 2018 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số: 3685/QĐ-BKHCN Ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0.

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để triển khai Nội dung 4 Mục 7 Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Trên cơ sở Danh mục này, các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu, xây dựng, chỉ đạo và ban hành quy định về các hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao các công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ của công nghiệp 4.0.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ định kỳ, rà soát, điều chỉnh và bổ sung Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đòi hỏi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Chi tiết Quyết định.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ