SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Họp thông qua Dự thảo báo cáo phản biện Đề án “Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

[22/11/2023 14:24]

Sáng ngày 20/11/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) đã tổ chức họp thông qua Dự thảo báo cáo phản biện Đề án “Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng phản biện đề án, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng (Chủ đầu tư), đại diện đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Quản lý xây dựng và đô thị Miền Nam), đại diện một số cơ quan có liên quan và các phòng ban cơ quan Liên hiệp hội. Ông Lương Thanh Sơn chủ tịch hội đồng, chủ trì hội thảo.

Qua báo cáo phản biện đề án của Liên hiệp hội đã nêu bật lên những ưu điểm cũng như tồn tại của đề án, cụ thể: Báo cáo đề án “Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” đã được xây dựng tương đối đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung nghiên cứu theo đề cương đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 18/5/2023. Báo cáo nêu sự cần thiết, mục tiêu yêu cầu, cơ sở pháp lý; khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh có tác động đến chương trình; đánh giá hiện trạng nhà ở theo loại hình, kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại; dự báo nhu cầu, khả năng cung ứng, quan điểm, mục tiêu phát triển nhà ở; định hướng, giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên,  đề án vẫn còn nhiều điểm tồn tại, hạn chế cần được bổ sung, chỉnh sửa như: bố cục các chương mục còn chưa hợp lý; phạm vi điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh chưa thống nhất với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030; số liệu đề án còn chưa thống nhất về mốc thời gian sử dụng, trích dẫn nguồn số liệu sử dụng; việc đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn chưa đầy đủ để làm cơ sở dự báo định hướng phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn tới; định hướng phát triển nhà ở khu vực đô thị còn thiếu tính cụ thể; các nguồn vốn đầu tư…

Tại cuộc họp đại diện chủ đầu tư Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề có liên quan đến báo cáo phản biện đề án. Chủ đầu tư, cùng đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung nêu trong báo cáo phản biện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

https://vusta.gov.vn (
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ