SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 10
Thông tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO.

Khí

Ngày 13/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí. Thông tư này quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí tại Việt Nam, bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG) (sau đây viết tắt là khí) và hoạt động đăng ký cơ sở pha chế khí. 

Thông tư này áp dụng đối với:

+ Thương nhân kinh doanh khí bao gồm: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, khi chứa LPG chai, phương tiện vận chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ chai LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini.

+ Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

Các nguyên tắc chung:

Đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thương nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế khí phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), thương nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế khí phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu thông trên thị trường và bảo đảm chất lượng khí phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng khi lưu thông trên thị trường. Tiêu chuẩn sử dụng để công bố thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Thương nhân kinh doanh khí chịu trách nhiệm về đo lường, chất lượng khí trong hệ thống phân phối thuộc sở hữu của mình và liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng của thương nhân, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 10/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 12/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=756

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/152

Hàng hóa nhóm 2 thuộc sự quản lý của Bộ Khoa học & Công nghệ

Ngày 13/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ.

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về công bố hợp quy, kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là hàng hóa nhóm 2) nhập khẩu; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động công bố hợp quy; các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa (sau đây gọi chung là người nhập khẩu);

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 10/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 12/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=760

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/153

Thép hình cán nóng

Ngày 11/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN xx:2019/BKHCN về Thép hình cán nóng.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép hình cán nóng (sau đây gọi tắt là thép hình) được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Danh mục các sản phẩm thép và mã HS tương ứng được nêu tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thép hình, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua là ngày 31/12/2019. Hiện tại Việt Nam chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 14/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=777

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/151

Chì

Ngày 02/9/2019, Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục IV của Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến việc loại bỏ sử dụng chì làm chất ổn định nhiệt trong các thiết bị xét nghiệm máu. Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện hành. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 11 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 03/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_4880_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/678

Dứa

Ngày 02/9/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho quả dứa được lưu trữ trong các thùng container kín. Tiêu chuẩn này sẽ thay thế tiêu chuẩn TIS 51-2530 (1987): Dứa đóng hộp. Phạm vi của tiêu chuẩn bao gồm dứa gọt vỏ, bỏ lõi được bảo quản trong container kín hoàn toàn và đã được thông qua quá trình xử lý hoặc ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật bằng phương pháp nhiệt. Ngoài ra, tiêu chuẩn cũng quy định về định nghĩa, kiểu dáng, phụ gia thực phẩm, chất gây ô nhiễm, vệ sinh, bao bì, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu và đánh giá sự phù hợp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Hiện tại, Thái Lan chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 01/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_4811_00_x.pd

Mã thông báo G/TBT/N/THA/554

Thuốc lá

Ngày 21/8/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Nghị định thực thi của Đạo luật thúc đẩy sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, các cảnh báo sức khoẻ trên bao thuốc lá (bằng văn bản và hình ảnh) sẽ phải chiếm 75% mặt trước và mặt sau của bao thuốc. (Hiện tại: cảnh báo bằng hình ảnh 30% + cảnh báo bằng văn bản 20% → Sửa đổi: cảnh báo bằng hình ảnh 55% + cảnh báo bằng văn bản 20%). Mục đích của dự thảo nhằm thúc đẩy việc cai nghiện thuốc lá và ngăn ngừa những người có ý định hút thuốc lá. Hiện tại, Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 23/12/2020. Các nước Thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để đóng góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4599_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/852

Sản phẩm dành cho trẻ em

Ngày 22/8/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn an toàn đối với sản phẩm dành cho trẻ em. Cụ thể, sẽ bổ sung quy định về nồng độ của Nitrosamines và Nitrositable trong các sản phẩm tiếp xúc qua miệng dành cho trẻ em vào Tiêu chuẩn an toàn này. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại, Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 06 năm 2020 hoặc muộn hơn. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 21/10/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4634_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/855

Các chất khả năng ảnh có hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương

Ngày 11/9/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quyết định bổ sung chất "Shitei Yakubutsu" vào phạm vi điều chỉnh của Đạo luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn của sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian thông qua là ngày 29/8/2019. Thời gian có hiệu lực vào ngày 08/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_4996_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/632

Các chất hoá học

Ngày 02/9/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về đánh giá rủi ro môi trường và kiểm soát đối với các chất hóa học. Quy định sẽ đưa ra các yêu cầu: Đánh giá rủi ro môi trường; Báo cáo thông tin cơ bản; Điều tra và giám sát sự hiện diện của các chất hóa học; Danh sách các chất hóa học thuộc diện phải quản lý vì môi trường; Danh sách các chất hóa học bị cấm và hạn chế; Giấy phép môi trường để xuất nhập khẩu các chất hóa học; Quản lý môi trường; Đăng ký các chất hóa học mới. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 01/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4789_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1350

Phân bón

Ngày 26/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Yêu cầu giới hạn của chất độc hại trong phân bón. Cụ thể, quy định sẽ nêu rõ các điều khoản và định nghĩa, yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và quy tắc kiểm tra đối với các chất độc hại có trong phân bón. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ động thực vật. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 25/10/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4664_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1349

Xe cơ giới

Ngày 16/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về việc thu hồi xe để bảo vệ môi trường. Quy định này đưa ra để thực thi Luật kiểm soát ô nhiễm không khí. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4541_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1348

 

 (Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Mọi góp ý đối với các dự thảo trên xin gửi về:

Văn phòng TBT Cần Thơ

Số 02 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 Email: cantho@tbt.gov.vn

 Điện thoại: 0292 2 246 066

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ