SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công với HTQLCL ISO 9001

[01/04/2024 07:59]

Sở Du lịch Nghệ An vừa ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 trong hoạt động của Sở.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương và các văn bản liên quan; Sở Du lịch Nghệ An ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 trong hoạt động của Sở.

Mục đích của kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; tiếp tục áp dụng hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Tiếp tục cải tiến, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực hoạt động đã xây dựng của Sở. Trong đó chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc theo hướng chuyên nghiệp, từ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở đến quá trình tác nghiệp thường xuyên của cán bộ, công chức và việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính của Sở Du lịch năm 2024.

Yêu cầu của kế hoạch, lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn phải có sự quyết tâm cao trong áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; Xem việc áp dụng, duy trì và cải tiến các quy trình theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các phòng, từng cán bộ, công chức; Rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được triển khai áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015.

Nội dung của kế hoạch xây dựng mục tiêu chất lượng và chính sách chất lượng năm 2024 của Sở; căn cứ Mục tiêu chất lượng năm 2024 của Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng Mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện của phòng năm 2024; Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc: Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 của Sở Du lịch (Nếu có thay đổi cán bộ); Phổ biến nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức thuộc Sở; Tuân thủ thực hiện các quy trình, thủ tục ISO đã xây dựng, ban hành;

Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định ISO phù hợp với văn bản QPPL, bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc thẩm quyền của Sở; Ban hành các quy trình, quy định ISO phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng khi có điều chỉnh, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có); Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ; Tổ chức họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng; Thực hiện hành động khắc phục và cải tiến (nếu có).

https://vietq.vn/ (tnxmai)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ