SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài/ dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2013

[23/07/2012 17:40]

Căn cứ vào quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND TP.Cần Thơ về việc Phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2013.

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 746/TB-SKHCN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  18  tháng 7  năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì

đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2013


Căn cứ vào quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND TP.Cần Thơ về việc Phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2013.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài/dự án Khoa học và Công nghệ năm 2013 (Danh mục các đề tài/dự án khoa học và công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2013 đính kèm).

Thành phần hồ sơ dự tuyển:

1.        Đơn đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án SXTN, Dự án KHCN theo mẫu B1-ĐONTC;

2.        Thuyết minh Đề tài Khoa học và Công nghệ theo mẫu B2-1-TMĐTKHCN; Thuyết minh đề tài Khoa học xã hội theo mẫu B2-2-TMĐTKHXH; Thuyết minh Dự án Khoa học và Công nghệ (KHCN) theo mẫu B2-4-TMDAKHCN;

3.        Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án mẫu B3-LLTC;

4.        Lý lịch khoa học của các cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án theo mẫu B4-LLCN, cụ thể gồm có:

-    Chủ nhiệm đề tài, dự án;

-    Các thành viên tham gia thực hiện đề tài, dự án (theo danh sách các cán bộ tham gia thực hiện đề tài/dự án trong Bản thuyết minh).

5.        Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, Dự án (theo danh sách các tổ chức thực hiện đề tài/dự án trong Bản thuyết minh) theo mẫu B5-PHNC.

Mỗi văn bản trong Bộ Hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Số lượng hồ sơ: Bộ hồ sơ gồm 1 bản gốc và 11 bản sao, phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

1.        Tên đề tài/dự án;

2.        Tên, địa chỉ cơ quan chủ trì;

3.        Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài/dự án và danh sách những người tham gia thực hiện;

4.        Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý  Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Thời gian nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 30/11/2012.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 07103.821.913, Fax: 07103.821.471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn

                                                                

Nơi nhận:

- Thông báo trên website Sở KHCN;

- Báo Cần Thơ;

- Báo Khoa học và Phát triển;

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ;

- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

Trần Ngọc Nguyên

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ